ZBRANĚ DOBY VIKINSKÉ
roku 2013 pro Marobud vytvořil Sigtrygg a Valgard
Za pomoc při psaní děkuji Drakovi.

I. Úvod – zbraně dnes
    Zbraní se na rozdíl od jiného zde diskutovaného válečného vybavení nalezlo nepřeberné množství. Díky tomu jim byla věnována velká pozornost vědců a systematickým zkoumáním byly sestaveny typologie, které zbraně časově definují. Z toho vyplývá, že se zbraně neustále měnily a přizpůsobovaly se způsobu boje. Díky typologiím jsme však schopni velmi přesně zjistit, který typ zbraně se užíval v jakém období, a proto můžeme vytvářet vzhledově věrohodné repliky.
    Z toho, co jsme řekli, je zjevné, že hmotné prameny budou o tématice zbraní vypovídat nejvíce. Písemné prameny se v tomto případě odsouvají do pozadí a budeme používat ve chvíli, kdy budeme zjišťovat, jakým způsobem se zbraně používaly. To však neznamená, že všechny informace v tomto článku musíme brát za bernou minci. Typologie byly vytvořeny hlavně pro norské zbraně a zejména datace je třeba brát s rezervou. Stěžejním počinem, ze kterého v tomto článku vycházím, je kniha Jan Petersena De Norske Vikingsverd (1919).
    U zbraně dnešního re-enactora se mnohdy hledí na co nejnižší cenu na úkor dobovosti. Na jedné straně jsou meče přeci jen užitkovými předměty, které mohou být snadno opotřebeny či zničeny. Na straně druhé stojí historické měřítko, které by mělo napovídat každému člověku, jak správně k replice přistupovat. Své stanovisko zde nechci dopodrobna rozebírat; oběma postojům rozumím a respektuji je. Dle mého názoru bychom se měli snažit o co nejvěrohodnější druh zbraně v kontextu našeho postavení ve skupinách. Dále bychom se měli snažit, aby daný tvar zbraně typologicky odpovídal danému období, které se snažíme znázorňovat. Tak dosáhneme vizuálně správného výsledku a teprve poté můžeme rozhodovat o kvalitě zbraně penězi, které jsme ochotni do ní investovat.
    A dále chci nastínit fakt, že se mnoho re-enactorů snaží při rekonstruování doby vikinské používat zbraně a další vybavení, které nejsou pro Skandinávii typické. Proto jsem se pokusil vytvořit co nejjednodušší ucelený text typických zbraní doby vikinské. Čtenář, který se po přečtení tohoto článku rozhodne o výrobě zde uvedené zbraně, si může být jist, že zbraň je typickou a tudíž použitelnou. Z toho důvodu jsem do tohoto článku nezařadil například šavle.


II. Společnost a její vztah ke zbraním
    Fakt, že se zbraní nalezlo tolik, svědčí o kladném vztahu společnosti ke zbraním. Společnost byla bojová, což znamená, že každý svobodný muž musel nosit z vlastního zájmu zbraň. Vlastník zbraní demonstroval své suverénní postavení. Arabský vyslanec Ibn Fadlan napsal o Seveřanech, které potkal kolem roku 922 na Volze, že u sebe neustále nosí tři druhy zbraní:

Každý muž má sekeru, meč a nůž a vždy je nosí u sebe. Meče jsou široké, rýhované a franského původu.

    Také jiný Arab, Ibn Rustah, nám zanechal o Seveřanech zajímavou pasáž, ve které se dotýká používá zbraní:

Nikdo z nich nechodí močit sám, nýbrž je obklopen třemi svými společníky, kteří ho chrání mezi sebou. Každý z těch tří má svůj vlastní meč z důvodu nedostatku bezpečí a zrádného chování, které mezi nimi panuje, protože jakmile má člověk byť sebemenší bohatství, jeho vlastní bratr a bratrův přítel po něm zatouží, začnou mu usilovat o život a oloupí ho.

    Ibn Rustah správně vystihl podstatu staroseverského myšlení vážícího se ke zbraním. Osud je nejasný a nikdo si nemůže být jist, co ho na cestách potká. Proto je třeba mít zbraň neustále nablízku, jak stojí ve Výrocích Vysokého:

Muž by se neměl na volném poli hnout od svých zbraní víc než na krok, protože není jisté, jak moc je třeba člověku při putování kopí.

    Je třeba si také uvědomit, v jakém kontextu zbraně nacházíme. Zbraně tvoří pohřební výbavy mužských hrobů a zjevně je majitelé měli nosit i v posmrtném životě. Zbraň se stává atributem muže, který ji nosí celý pozemský i posmrtný život. A nejen muže jakožto jednotlivce. V literatuře máme zprávy o rodových zbraních, které se dědily (dokonce ve formě úlomků) mezi generacemi. Zbraně neměly pouze praktickou, bojovou funkci, nýbrž se jich užívalo při nejrůznějších rituálech a jejich pozdvižením a bušením se například potvrzovaly výroky soudů. Zbraně tedy byly spojeny se zákonem a určitě měly i náboženský přesah, protože jsou s nimi spojování bohové, nejčastěji pak dvojice Óðin/kopí. Nosily se také miniaturní přívěsky mečů a kopí. Důležitost zbraní se také zrcadlí v desítkách synonym, které se pro meče, sekery a kopí dochovaly.
    Používání různých zbraní kopírovalo vrstvy společnosti. Je logické, že nejvyšší vrstvy společnosti používaly nejkvalitnější zbraně, tedy meče, zatímco nižší používaly sekery a kopí. V té souvislosti je třeba říci, jakou podobu mělo v té době vojsko. Vojsko sestávalo ze dvou oddělených jednotek – družiny (profesionálové; stsk. drótt) a branné hotovosti (leiðangr). Tato branná hotovost byla vyzbrojena především kopími a sekerami, a proto ságy pokaždé hovoří o lesu kopí narychlo svolaných bojovníků. Zbraně v družině byly často darované, čehož si můžeme povšimnout u těch jmen zbraní, které končí -nautr („dar“).
    O učení boje se zbraní v tomto období máme jen málo dokladů. Byly nalezeny dřevěné meče (které možná sloužily ke tkaní), které naznačují, že určitá forma výuky mohla probíhat. Také eddická Píseň o Rígovi definuje jarla jako muže, který cvičí s kombinací meč/štít, oštěp a luk:
 
Vyrůstal jarl        v jasné síni,
oštěpem vrhal,    ohýbal luk,
                ostřil šípy      cvičil psy v štvaní,
 na koni jezdil,         kryl se štítem,
mával mečem,      útoky mařil,
závodil v plavání,     zápasil v boji.


III. Zbraně
    Již jsme řekli, že králové, jejich leníci a družiny používali především meče, zatímco neprofesionální bojovníci používali kopí a sekery. To však neznamená, že je také nemohli vlastnit vysoce postavení bojovníci. Právě naopak, zajisté mohli. Jednalo se však o daleko kvalitnější a zdobenější výrobky, než si mohl dovolit neprofesionální bojovník. Vzhledem ke stavu zachování je někdy složité rozlišit, které zbraně jsou domácího a které zahraničního původu, ale je nepochybné, že nejlepší meče a hroty kopí pocházely z dovozu.
Různé typy kopí


Typ
a
datace
Typ 1  hrot listového tvaru
AKopí typu A
c. 800–925
BKopí typu B
c. 800–925
C / D1
Kopí typu C
c. 850–900
E
Kopí typu E
c. 900–1000
Typ 2 – hrot hranatého tvaru s krátkou tulejí
D2
Kopí typu D
c. 950–1075
G
Kopí typu G
c. 950–1075
H
Kopí typu H
c. 950–1050
Typ 3 – hrot hranatého tvaru s dlouhou tulejí
F
Kopí typu F
c. 850–925
I
Kopí typu I
c. 900–950
K
Kopí typu K
c. 900–1060
M
Kopí typu M
c. 1000–1100
Další typy
L
Kopí typu L
c. 1000–1100

Toulec z Hedeby v porovnání s výšivkou z Bayeux.
Rekonstrukce toulce z Hedeby v porovnání s výšivkou z Bayeux.

Toulec z Birky
Rekonstrukce toulce z Birky.

Fragmenty toulců z Birky
Fragmenty kování toulců z Birky.
Lučišnické prsteny z Islandu a Birky


IV. Závěr
    Věřím, že jsem tímto obsáhlým článkem naznačil hlavní charakteristiky zbraní doby vikinské. Vyjma těch druhů, které jsme si vyjmenovali, se používaly samozřejmě také kyje, které se vyráběly z dubových kořenů. Zastávám názor, že tyto nepříliš typické zbraně nebyly v častém užívání, protože každý hospodář s vlastním statkem byl schopný obstarat sobě i svým mužům přinejmenším kopí, sekery a luky. Netypické zbraně byly používané v netypických situacích; často se používaly také například kameny.
    Snažil jsem se tento článek co nejvíce přizpůsobit potřebám typického českého re-enactora. Z toho jsem necitoval prameny ani literaturu. Mým cílem nebylo čtenáře zahltit, nýbrž poskytnout mu kompendium informací, ze kterého může čerpat. V případě bližšího zájmu nás můžete kontaktovat a diskutovat s námi o detailech. Slibuji si, že tento článek pomůže zlepšit úroveň replik historických zbraní, přinejmenším vzhledově. Nabádám čtenáře, aby uvážil, kterou společenskou vrstvu chce znázorňovat, a té přizpůsobil výběr zbraně. Svobodný muž v branné hotovosti měl na výběr mezi sekerou a kopím, které doplňoval štít. Profesionální bojovník však měl, jak můžeme vidět výše na kamenu z Middletonu, při sobě arzenál zbraní, mezi které náležel meč, štít, kopí, sekera a sax. Chceme-li rekonstruovat tehdejší dobu, je třeba pojímat rekonstrukci jako kompletní soubor včetně zvyklostí, nikoli pouze osekanou hmotnou kulturu.

V. Použitá a doporučená literatura

ARBMAN, Holger. Birka I: Die Graber (Text 1943 & Tafeln 1940), Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1943.
BERSU, Gerhard; WILSON, David M. Three Viking Graves in the Isle of Man. SMA - Monograph series No. 1. London: Maney Publushers, 1966.
CLEASBY, Richard; VIGFÚSSON, Gudbrand. An Icelandic-English dictionary. Toronto: University of Toronto, 1874.
FALK, Hjalmar. Altnordische Waffenkunde. NVAOS. No.6., Kristiania: Jacob Dybwad, 1914.
GEIBIG, Alfred; PAULSEN, Harm. Das Archaologische Fundmaterial VI. Neue Ausgrabungen in Haithabu, Band 33. Neumünster: Wachholtz, 1999.
GROENMAN-VAN WAATERINGE, Willy. Die Lederfunde von Haithabu. Neumünster: Wachholtz, 1984.
HALPIN, Andrew. Military Archery in Medieval Ireland : Arcaeology and History. In: DE BOE, G; VERHAEGHE, F. (eds.) Military Studies in Medieval Europe. Papers of the 'Medieval Europe Brugge 1997' Conference, 11. Zellik: IAP, 1997, s. 51–60.
LUNDSTRÖM, Fredrik; HEDENSTIERNA-JONSON, Charlotte; OLAUSSON, Lena. Eastern archery in Birka’s Garrison. In: The Martial Society: Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia. Stockholm: Stockholm University, 2009, s. 105–116.
PETERSEN, Jan. De Norske Vikingsverd. Kristiania: Jacob Dybwad, 1919.
PIERCE, Ian; OAKESHOTT, Ewart. Swords of the Viking Age. Woodbridge: Boydell Press, 2002.
RYGH, Oluf. Norske Oldsager. Christiania: A. Cammermeyer, 1885.
THUNMARK-NYLÉN, Lena. Die Wikingerzeit Gotlands I. Stockholm: Kungl, 1995.
WHELLER, R.E.M. London and the Vikings. London: London Museum, 1927.

Katalog švédského historického muzea
ARCHER, Gavin; ARCHER, Louise. The Viking Age Compendium. [online]. [cit. 2013-12-14]. Dostupné z: http://www.vikingage.org/wiki/index.php?title=Main_Page
SHORT, William R. Viking Sword. [online]. [cit. 2013-12-14]. Dostupné z: http://www.hurstwic.org/history/articles/manufacturing/text/viking_sword.htm
SHORT, William R. Viking Axe. [online]. [cit. 2013-12-14]. Dostupné z: http://www.hurstwic.org/history/articles/manufacturing/text/viking_axe.htm
SHORT, William R. Viking Spear. [online]. [cit. 2013-12-14]. Dostupné z: http://www.hurstwic.org/history/articles/manufacturing/text/viking_spear.htm
SHORT, William R. Viking Sax. [online]. [cit. 2013-12-14]. Dostupné z: http://www.hurstwic.org/history/articles/manufacturing/text/viking_sax.htm
SHORT, William R. Viking Bow. [online]. [cit. 2013-12-14]. Dostupné z: http://www.hurstwic.org/history/articles/manufacturing/text/viking_bow.htm