ŠTÍTY DOBY VIKINSKÉ
roku 2013 pro Marobud napsal Sigtrygg Vlasáč
I. Úvod
    V minulosti byl štít hlavní a nejčastější obranou lidského těla a v současnosti si „vikinga“ bez štítu a helmy neumíme ani představit. Pro člověka, který rekonstruuje dobu vikinskou a její boj, je štít nepostradatelným předmětem, který několikrát za svou kariéru obměňuje. Při jeho rekonstrukci opět hraje roli cena / funkčnost / dobovost, díky čemuž se občas objevují štíty, které mají se svými historickými předlohami pramálo společného.
    Důležitost štítů v době vikinské podtrhuje nezanedbatelný počet archeologických nálezů, písemných zmínek a vyobrazení. Štíty se objevují v různých kontextech i v mytologii – štíty například tvoří střechu Valhally a na kamenném štítu stojí obr Hrungni při střetu s Þórem. Při zkoumání štítů jsou naším primárním zdrojem hmotné nálezy, protože díky nim získáváme přesné parametry štítů, a tak jsme schopni zrekonstruovat věrné repliky. Písemné prameny se také částečně vyjadřují ke konstrukci, ale zejména k samotnému používání štítů. Na oba typy pramenů se v následujícím článku detailněji podíváme.
    Tento článek chci koncipovat jako co možná nejvíce zjednodušující shrnutí. Předpokládám, že hlavní zájmovou skupinou budou čtenáři, kteří provozují historický šerm a jejichž zájem se omezuje na informace vztahující se k podobě štítu a jeho rekonstrukci. Proto ve většině případů neodkazuji na konkrétní nálezy a necituji z písemných pramenů a literatury. Čtenáře, který by se o problematice chtěl dozvědět více, mohu odkázat na následující dvě práce (oba články máme případně k dispozici):
  1. FALK, Hjalmar. Altnordische Waffenkunde. NVAOS. No.6., Kristiania: Jacob Dybwad, 1914.
  2. ARWIDSSON, Greta. Schilde. In: G. Arwidsson (ed.). Birka II: Systematische Analysen der Gräberfunde, vol. 2. Stockholm: KVHAA 1986, s. 38–44.

II. Hmotné prameny
    Ačkoli se štíty vyráběly ze dřeva a neočekávali bychom, že se nějaké dochovají, štítů se nalezlo poměrně velké množství, ať již celé štítové korpusy, nebo jejich kovové komponenty. Tento fakt svědčí o tom, že štít byl běžně dostupný pro všechny vrstvy svobodných mužů. S vyšším postavením se pak objevovaly štíty zdobené, o čemž se ještě zmíníme. Pro detailní informace tykající se štítů doporučuji navštívit následující odkaz.
II. Písemné prameny
    Mezi písemné prameny zařazujeme eddickou a skaldskou poezii, runové nápisy, ságy, zákoníky a mimoskandinávskou literaturu, z nichž některé se problematiky štítů dotýkají více, jiné méně. Mezi nejobsáhlejší můžeme jednoznačně zařadit ságy a skaldskou poezii. Musíme však připomenout, že ságy nejsou dobovým pramenem, proto byly sepisovány v období 13. století a omezují se na prostor Islandu a Norska. Pro zájemce odkazuji na kvalitně zpracovaný článek shrnující literární zmínky o štítech.

    Štíty se podle různých pramenů používaly při nejrůznějších mírových a válečných příležitostech. Obecně však můžeme říct, že se štíty mohly hrát svou úlohu v pozemním, jízdním a námořním boji. Sloužily však také jako interiér síní a do štítů se tlouklo při schvalování výroků soudu a při pohřbech. Štíty používají téměř výhradně muži. Výjimku tvoří valkýry a štítonošky (skjaldmær), které se objevují v mytologických a hrdinských příbězích. Nositeli měli být také extatičtí bojovníci berserkové, kteří do okrajů štítů měli v boji hryzat.
    V pozemním boji se štíty mohly užívat při soubojích či bitvách. Krytí se štítem bylo každopádně považováno za umění, které je třeba se naučit. Štíty se v boji často štípaly, ale občas se naopak o kvalitní štíty ničily zbraně. V legálních soubojích (hólmganga) každý bojovník užíval tři štíty, které mu podával jeho sekundant. Islandské ságy podávají mnoho detailních informací o používání štítů v menších šarvátkách. Dozvídáme se tak, že štíty se v některých případech držely oběma rukama, útočilo se jimi na hlavu, eventuálně se do nich kopalo, při používání obouručních zbraní se věšely na záda a v ojedinělých situacích se házely na protivníka. Nositel mohl za štítem schovávat sekerku a držet ji spolu s madlem. Na štítech se také odvlékají z boje padlí, přičemž v tomto kontextu může jít o mandlové štíty, o nichž bude ještě řeč. V bitvách se se štíty pracovalo mnohem komplexněji a šikovaly se do různých formací – řady (fylking), štítové hradby (skjaldborg) a prasečího šiku (svínfylking) – ve kterých musely být překrývající se štíty ve stejné výšce i hustotě. Před bojem se za zpěvu tlouklo do štítů, což skaldové zmiňují tak, že štíty jsou „hlučné“. Franské anály zmiňují, že když se Seveřané v boji vzdávali, zdvihali štíty nad hlavy.
    K jízdnímu boji nemůžeme říct mnoho, protože se pravděpodobně příliš nepraktikoval. Koně sloužili hlavně k převozu bojovníků, ale boj na koňském hřbetu byl díky třmenům možný. Obrazové kameny znázorňují jezdce se štítem v levé či pravé ruce, nikdy však v bojové pozici. Runový nápis na kameni z Röku (cca rok 800) naopak hlásá: „teď opásán štítem [přes ramena] sedí ve střehu na svém koni“. Tento odstavec tedy můžeme uzavřít tak, že boj na koních nebyl obvyklý, nicméně k němu mohlo docházet a se vší pravděpodobností také docházelo. Štíty se přitom mohly nacházet ve dvou pozicích, v ruce či na zádech.
    Štíty dnes také spoluvytváří populární vzhled severských lodí. Je však otázkou, nakolik se tyto štíty používaly také v boji. Štíty se v boji na moři používaly a my můžeme teoretizovat o tom, zda zavěšené a používané štíty byly tytéž. Obrazové kameny a výjevy na mincích naznačují, že štítů bylo na palubě víc než členů posádky, což dosvědčuje například nález gokstadské lodi, na které bylo zavěšeno 64 štítů pro 32 veslařů. Štíty se navzájem překrývaly, což zmiňují například i skaldové, kteří mluví o štítové formaci „klínu“ (hamalt) na lodích. Ať se štíty k boji používaly či ne, mohly být zavěšeny pouze v případě, že loď plula pod plachtou. Řada štítů zajišťovala rovněž ochranu před vlnami a větrem a dávala lodi majestátní vzhled, který mohl být využíván při doplutí do přístavu.
    Zdobené štíty byly velmi cenné a jednalo se o typický dar na velmožských dvorech. O jejich cennosti svědčí i různá jména, například Þorveigarnautr („Þorveižin dar“) a Svalinn („Chladný“; mytologický štít). Hodnotu štítu také odráží fakt, že se v jedné sáze muž pomstí za spálení štítu zabitím.

Různé formace.
Různé štítové formace.

    Ke konstrukci štítů můžeme z písemných pramenů doplnit, že se objevuje několik typů štítů: kruhový, mandlový a atypické štíty, např. targa.


III. Ikonografický materiál
    Předmětů, ze kterých můžeme čerpat informace o štítech, je několik. Jsou mezi nimi například obrazové kameny, mince, tapisérie a sošky valkýr, přičemž nejčastěji jsou štíty zastoupeny na obrazových kamenech, kde se vyskytují v pozemním boji (soubojích i bitvách), při jízdě na koních a na bocích lodí. Vědci se domnívají, že štíty byly záměrně ryty nebo malovány ve správném poměru k tělu. Proto došli k závěru, že se objevovaly štíty dvou velikostí, a sice okolo 80 cm a 60 cm. Pokaždé jsou však kulaté. Puklice je na nich znázorněna pouze výjimečně.
    
Souboj na gotlandském obrazovém kameni.
Výjevy z gotlandských obrazových kamenů

Souboje na obrazových kamenech z Hunninge (7. – 8. stol.) a När (9. stol.), Gotland. Můžeme si povšimnout, že štíty mají rozdílné velikosti.
Scéna z kamene z Ledbergu.

Scéna z runového kamene z Ledbergu, 11.století. Muži třímají dva rozdílné štíty. Můžeme si všimnout, že muž nahoře drží štít puklicí směrem k sobě a spolu s držadlem svírá kopí.
Přívěsky valkýr.
Přívěsky valkýr. Zleva: Valkýra z Wickhamu, Anglie; valkýra z Hårby, Dánsko; valkýra z Vrejlev, Dánsko. Nápadné jsou různé motivy, podoba madla štítu a také nestejný způsob držení.
Jezdecká scéna z kamenu z Tängelgårda.
Jezdecká soška z polského Lisówa.
Nahoře: Vyobrazení jezdce na kamenu z Tängelgårda, Gotland, 8. století. Dole: Jezdecká soška z polského Lisówa.

Mince, Hedeby, 9. století

Mince, Hedeby, 9. století.

Výjev lodi na "prasečím hřbetu" z Lowtheru.

Skandinávský výjev lodi na „prasečím hřbetu“ z Lowtheru, Anglie.

Obrazový kámen z Broa.

Loď s překrývajícími se štíty na obrazovém kameni z Broa, Gotland.

Výjevy na výšivce z Bayeux.

Výjev na výšivce z Bayeux, rok 1077. Na výšivce se vyskytují jak kruhové, tak mandlové štíty. Malování rovněž není jednotné, díky čemuž je dobrým zdrojem informací pro zkoumání motivů v závěrečné fázi doby vikinské.
Mince Knuta Svatého.
Mince Knuta Svatého (1080–86). Král zde sedí se svými atributy, mezi nimiž je i mandlový štít.
Výjev z tapisérie z Baldisholu.

Výjev jezdce na tapiserii z baldisholského kostela, Norsko, 12. století.

Motivy na štítech.
Skandinávské i mimoskandinávské motivy na kruhových a mandlových štítech v období doby vikinské a povikinské.
1 – (bez motivu) tapisérie z Osebergu, brož s valkýrou ze Gammel Hviding; 2a a 2b – tapisérie z Osebergu; 3 – valkýra z Vrejlev, 4a – valkýra z Hårby; 4b – kámen Stenkyrka Lillbjärs III; 4c – socha valkýry a jezdce z Tissø; 5 – socha valkýry z Hedeby; 6a – Stuttgartský žaltář; 6b – Zlatý žaltář svatého Havla, Stuttgartský žaltář, kámen z Tängelgårda; 7 – jezdecká soška z Lisówa; 8 – výšivka z Bayeux; 9 – Temple Pyx; 10 – šachová figurka z Lewis; 11 – tapisérie z Baldisholu; 12 – výšivka z Bayeux


IV. Závěr a zhodnocení replik
    Tento závěrečný bod chci věnovat interpretaci informací, které jsem zde uvedl, a zároveň kritice současné podoby replik, které jsou využívány na historických akcích.

    Kruhové štíty byly v překřesťanském období (do 10. století) typicky kruhové s centrálním držením. Jejich rozměry a tloušťky kolísaly mezi několika intervaly. Zadní stranu štítu spojovalo jedno vnitřní žebro, které bylo zároveň madlem. Štíty, vyráběné ze sedmi až osmi prken z jehličnatého stromu, byly potahovány surovou kůží. Okraje štítů byly dodatečně zesilovány koženými lemy a kovovými svorkami. Mobilitu štítu zajišťovaly dvě očka s řemenem.
    V období 11. století se objevuje zlom a do skandinávského kontextu se z kontinentální Evropy dostávají mandlové štíty. V anglosaské Anglii dosáhly velké popularity ještě za konce doby vikinské, ačkoli nevytlačily úplně tradiční kruhové štíty. Ve Skandinávii byl nástup mandlových štítů pozvolnější a ještě ve 12. století můžeme objevovat zmínky o kruhových štítech. Jako první pochopitelně přejímali jižní zvyklosti králové, jejich vazalové a družiny. V závěru doby vikinské byl jak norský, tak dánský král již vyzbrojen tímto typem štítu. Při rekonstrukci štítu doby vikinské se jednoznačně přikláním ke kruhové formě.
    Zmínky o štítech hovoří o bohatém zdobení figurální malbou. Takové malování musíme chápat jako známku vyššího statutu. Štít byl koneckonců spotřební zboží a jeho zdobení bylo nákladné. A hlavně, nákladná malba byla doprovázena i drahocennými kovovými doplňky. Majitel zdobeného štítu dával svým majestátním vybavením, tedy i štítem, najevo svou movitost. Dále se jistě vyskytovaly štíty, které takto zdobené nebyly a které byly pomalované jednobarevně. Vzhledem k faktu, že muž štítů vlastnil několik, mohly být některé ponechány nenabarvené v přírodní barvě.

    Štíty, které jsou v současnosti používány v historické rekonstrukci a šermu, prošly možná komplikovanějším vývojem než štíty v době vikinské. Je však třeba připomenout, že informací o tomto netradičním období v našem prostředí bylo pomálu a skupiny spolu nespolupracovaly. Zároveň se hledal a dosud hledá kompromis mezi historickou věrností a funkčností tak, aby byl štít co možná nejdobovější a vydržel několik let. Dlouhou dobu se objevovaly a stále objevují štíty překližkové, jejichž výroba není zdaleka tak nákladná. Na straně druhé stojí štíty prkenné, které se svou konstrukcí shodují s archeologickými nálezy. Důležitost hraje také použitý materiál – použijeme-li jakožto nejlevnější dřevo smrk, pak se nevzdalujeme od předlohy. K tomu však dochází, chceme-li používat jako vikinský štít proutěný či slaměný korpus, který není nijak podložen.
    Naše štíty se mohou konstrukčně lišit v použití většího poštu vnitřních žeber. Na původních štítech se s železnou pravidelností objevuje pouze jedno, zatímco naše praxe pracuje se třemi. A není se čemu divit, chceme-li, aby štít sloužil a nemusel být neustále obměňován. A při čtení textu norských, byť pozdějších zákoníků o používání tří vnitřních žeber musíme uznat, že lze dnešnímu způsobu stěží něco vytknout.
    Co však již není tak v pořádku jsou tvary puklic. Názorně jsme si ukázali, že se objevovalo vícero jejich typů. Rozhodně doporučuji všem, kdo přemýšlí o výrobě nového štítu, aby volbu puklice pečlivě zvážili a případně oslovili kováře se svou speciální prosbou. Rovněž vnitřní očka a zdobení madla ve většině případů chybí. Absolutním fiaskem je pak použití nepřerušovaného okování, jehož výskyt není vůbec zaznamenaný. K takovému železnému okraji navrhuji alternativu ve formě koženého lemu s kovovými (železnými či jinými) svorkami.
    Poslední a zřejmě největší kámen úrazu vidím v malování štítu. Malba v současnosti slouží k rozlišení jednotlivých skupin, což na jedné straně chápu, ale na straně druhé bychom se měli těmto ahistorickým prvkům vyvarovat. Štíty by měly být častěji a různoroději malované (viz poslední obrázek), přičemž složitost malby by měla odpovídat postavení ve skupině. Mám-li shrnout úroveň našich rekonstrukcí jednou větou, pak musím uznat, že je ucházející, protože zde můžeme spatřit jak žalostně špatné, tak výjimečně dobré repliky. Doufám, že tento článek donutí řadu čtenářů k zamyšlení a pomůže tak úroveň štítů nadále zlepšovat. Pokud o výrobě nového štítu teprve přemýšlíte, jste nyní již natolik znalostně vybaven, že můžete navštívit náš článek o samotné rekonstrukci štítu.