OCHRANA TĚLA DOBY VIKINSKÉ
roku 2013 pro Marobud napsal Sigtrygg Vlasáč
I. Úvod
    Zbroj představuje pro re-enactora, který se snaží znázornit dobu vikinskou, opravdu zapeklitý oříšek, při kterém naráží na problematiku dobovosti, ochrany v dnešním šermu a ceny. Velmi rozšířené jsou kroužkové košile, a to až do té míry, že mnoho re-enactorů upouští od tohoto klišé a hledá alternativy – nejčastěji v lamelových zbrojích. Jak si ale v tomto článku ukážeme, pramenná situace svědčí o homogennosti staroseverského válečného odívání, přinejmenším v době vikinské (800 – 1066). Mým záměrem je poskytnout čtenáři možnost nahlédnout do bojových prostředků starých Seveřanů a odpovědět tak na otázky „Jaké typy zbrojí jsou pro Skandinávii doby vikinské typické?“, „Jaké typy zbrojí mohli Seveřané používat?“ a „Jak časté bylo používání zbrojí?“.
    Informace, které naleznete v tomto článku, jsem čerpal z archeologických nálezů, skaldské poezie, ságové literatury, mimoskandinávských pramenů a literatury na těchto pramenech sestavené. Runové nápisy nejsou pro studium zbrojí doby vikinské nikterak přínosné, a proto je v tomto článku nebudeme uvádět.

II. Reflexe výzbroje v hmotných a písemných pramenech
      Třebaže v povikinských písemných pramenech máme zbroje dobře zachycené (například v tzv. Knize o družině, sepsané v Norsku ve 13. století), pro dobu vikinskou se musíme opírat především o archeologické nálezy. Nálezová situace, která se týká staroseverského bojového vybavení, je však chudá a podává jediný kompletní nález kroužkové zbroje a fragmentární podobu zbroje lamelové. Absence kvalitního vyzbrojení naznačuje, že vybavení bylo drahé. Zbroje byly spojeny s velmoži (hersů, jarlů a králů, kteří byli jejich distributory) a jejich družinami. Střední vrstvy (bondové) mohly nosit krzna z materiálů podléhacích zkáze. Často se nepoužívala vůbec žádná ochrana.
    V následujícím výčtu si povíme o třech typech zbrojí, které se ve skandinávském kontextu objevují. Nepopírám, že se do Skandinávie mohly dostávat i jiné typy zbrojí (např. šupinová), ale tento fakt nejsme schopni z pramenů zaznamenat.
 1. Krzna, prošívanice
      Je logické, že se kroužkové a další zbroje používaly v kombinaci s textilním, případně koženým podkladem. Ten není archeologicky dochován, ačkoli je jisté, že muselo jít o vrstvenou ochranu, která byla schopna efektivně zachytit rozloženou ránu. V ságách nacházíme oblečení zvané treyja („krzno“), které se objevuje v souvislosti s kroužkovými zbrojemi. Není naznačeno, zda jde o oděv z textilií či z kůže, ale dozvídáme se, že mohly mít rudou i zelenou barvu, což bylo pokládáno za hodné pozoru a což částečně implikuje textilie, které lze do těchto odstínů obarvit. Přikláním se k názoru, že šlo o rovnoměrně prošívané oblečení vytvořené z několika vrstev vlny, které přesně kopírovalo kroužkovou zbroj a které mohlo být případně použito samostatně. Domnívám se, že tento typ odění neměl dlouhý rukáv, a to ze dvou důvodů – rukávy kroužkové zbroje za prvé mohly dosahovat nanejvýše po lokty, a za druhé jejich nositel dbal na to, aby byly vidět šperky na rukou, zejména náramky.
     Vycpávanice, jak je známe z našeho prostředí, jsou podle mého soudu nevhodné, protože jsou vzdálené od staroseverské oděvní tradice. Pokládám za pravděpodobné, že se krzna střihem podobala tunikám (kyrtill; např. tunika ze Skjoldehamnu), až na fakt, že byla kratší (případně podle délky zbroje), bez dlouhých rukávů, nerozširovaná klíny, vrstvená a případně prošívaná. Lze proto předpokládat, že tento typ výzbroje postrádal kovové či jiné knoflíky, jejichž použití by se zároveň promítlo v archeologickém materiálu. Navlékání tohoto typu zbroje bylo pravděpodobně řešeno obdobným způsobem jako navlékání kroužkové zbroje, ačkoli nemůžeme vyvrátit jiné metody.

  Rekonstrukce samostatně nošené kožené zbroje.
  Rekonstrukce samostatně nošené kožené zbroje.


 2. Kroužkové zbroje
       Kroužková zbroj je jedinou spolehlivě doloženou zbrojí pro dobu vikinskou. V pramenech se objevuje pod různými pojmenováními – brynja („brň“), poetické hringar („kroužky“), hringa-brynja, hring-kofl, hring-skyrta a hring-serkr. Člověk by proto při čtení pramenů mohl nabýt dojmu, že tyto zbroje byly daleko častější, než se soudí. Nesmíme však zapomínat, že naše prameny se vztahují k úzkému okruhu vysoce postavených lidí. Kroužkové zbroje se pak stávají vybavením archetypálního elitního bojovníka a jejich časté zmiňování neodráží četnost jejich reálného užívání. Tento fakt nám ale říká, že lepší zbroj bychom v severském prostředí jen těžko hledali.
      Pleteny byly klasickým („svatováclavským“) způsobem 4v1 a ve skandinávských hrobech se objevují již od doby římské. To naznačuje, že tradice používání tohoto typu výzbroje trvala ve Skandinávii zhruba tisíc let, a proto představuje typickou výzbroj staroseverských družin a bojových bratrstev. Vliv tradice byl natolik silný, že se promítl i do několika staroseverských vlastních jmen, například Brynhildr a Brynjólfr. 3. Lamelové zbroje
      Lamelové zbroje, které mají svůj původ z oblasti Blízkého Východu a centrální Asie, se v průběhu prvního tisíciletí ojediněle objevují v hrobech evropského kontinentu. Do evropského kontextu se dostávají kupříkladu jako dary a svědčí o kontaktech dané země s exotickým Východem. A ve stejném světle musíme chápat i nález lamel ve vikinském prostředí.
      Jediný nález lamelové zbroje doby vikinské byl nalezen ve švédském emporiu Birce. Birka tvořila ve své době důležitou obchodní stanici mezi západní, východní Evropou a Orientem. Proto není divu, že zde nacházíme artefakty, které se vymykají skandinávskému kontextu. Nalezené lamely se datují do období let 900 – 950, jejich extrémní fragmentárnost znemožňuje vytvoření rekonstrukce, a proto se musíme uchýlit k hledání analogií v Asii. Nejpodobnější zbrojí je pravděpodobně lamelová zbroj z Balyk-Sook, což naznačuje, že lamelová zbroj z Birky má staroturecký původ. Lamely byly nalezeny v té části Birky, která se nazývá Borg („Pevnost“) a ve které sídlila městská posádka. Jejím vlastníkem tedy mohl být bojovník, který pobýval v Byzanci, kde byly lamelové zbroje poměrně běžné a kde ji mohl získat jako dar.
      V Birce bylo nalezeno 720 kovových lamel, z nichž 267 bylo podrobeno analýze, která je roztřídila do osmi různých typů. Pokud nalezené lamely pocházejí z jedné zbroje, pak můžeme předpokládat, původní zbroj z Birky chránila hruď a záda, ramena a nohy po kolena, přičemž jednotlivé typy byly použity na různých částech zbroje. Zajímavé jsou lamely zdobené drobnými vypuklinami, které tvořily přední část zbroje (hruď). Pro detailnější popis této zbroje odkazuji na následující článek.
      Jakkoli byla lamelová zbroj kvalitním a cenným typem zbroje, stále byla cizorodým prvkem ve staroseverské zbrojní tradici. Nesmíme také zapomínat, že jediný nález fragmentů lamel z čilého obchodního střediska nevypovídá o možném využívání lamelových zbrojí v celé Skandinávii. V ságové literatuře sice nacházíme spojení spanga-brynja („plátová zbroj“), ten je však pozdní a pravděpodobně se k lamelovým zbrojím nevztahuje.

  Typy lamel nalezených v Birce.
  Typy lamel nalezených v Birce.

  Typy lamel nalezených v Birce.
  Schéma všech osmi typů lamel nalezených v Birce i s nákresem rekonstrukce hrudní části.


  Podoba lamelové zbroje z naleziště Balyk-Sook.
  Podoba zbroje z naleziště Balyk-Sook. Lamelová zbroj z Birky se této zbroji pravděpodobně podobala.

III. Ikonografický materiál
    Vyobrazení na rytinách a výšivkách obecně tvoří dobrý komplementární pramen pro zkoumání zbrojí. Naneštěstí pro nás je skandinávského materiálu málo, a proto se musíme uchýlit k výpůjčkám z jiných zemí, zejména z anglo-severského a anglo-normanského prostředí. Cenné informace přináší výjev z destiček na helmě nalezené hrobu č. 14 ve švédské lokalitě Vendel, ale ty se vztahují k roku přibližně 600. Další skandinávské vyobrazení získáváme až pro období 12. století. Nejsem si vědom toho, že by některý skandinávský runový nebo obrazový kámen zpodobňoval nositele zbroje. Helmy jsou na rozdíl od zbrojí vyobrazeny poměrně často, což může znamenat, že ve Skandinávii byly běžnější než ochrana trupu.
    Z níže uvedeného materiálu je zřejmé, že zobrazování kroužkových zbrojí bylo zjednodušené, a to až do té míry, že některé interpretace pochybují o podobnosti s kroužkovým pletivem a navrhují zbroje falérové, destičkové a šupinové. V této práci však operuji s faktem, že jde o zbroje kroužkové, ačkoli připouštím, že výšivka z Bayeux může vyobrazovat i jiné typy zbrojí. O vyobrazených zbrojích obecně platí, že přiléhají těsně k tělu a není pod nimi patrný podklad. Přepásání není ve většině případů patrné, což si vysvětluji povahou materiálu (kov, kámen, látka) i faktem, že opasky nebyly pro celkové vyznění výjevu důležité, respektive zbroje byly důležitější než doplňky. Na jiných vyobrazeních opasky zaznamenáváme (Middleton Cross B, nánosek svatováclavské přilby, některé zlaté destičky) a je jisté, že se opasky v kombinaci se zbrojemi používaly (opasky rozkládají váhu zbroje), což je nepřímo doloženo v některých skaldských básních.
    
Destička helmy nalezené v hrobu Vendel XIV.Destička helmy nalezené v hrobu Vendel XIV.


Výjevy z destičkek helmy nalezené v hrobu Vendel XIV ve Švédsku. Datováno přibližně do roku 600.
Můžeme si povšimnout, že všechny tři vyobrazené kroužkové zbroje mají stejný střih. Jsou dlouhé přibližně po kolena, mají rukávy po lokty a nemají rozparky. Přiléhají těsně ke krku a zdá se, že mají kožené lemování. Zbroj není přepásána.
Rytina vikinga ze skotského ostrova Inchmarnock.
Rytina vikinga ze skotského ostrova Inchmarnock. Datováno do 8. – 9. století.
Na této rytině vidíme nepříliš realistické vyobrazení vlasatého severského nájezdníka, který za sebou vede v okovech spoutaného zajatce směrem k lodi. Na sobě má kroužkovou zbroj (v pozadí spatřujeme další neúplnou postavu s obdobným vyzbrojením), která je dlouhá po stehna a zřejmě má rukávy po lokty. Nemá rozparek, chrání i krk a není přepásána.
Skulptura z katedrály Old Minster ve Winchesteru.
Fragment skulptury z katedrály Old Minster ve Winchesteru. Počátek 11. století.
Neúplnost skulptury nám nedovoluje kompletní analýzu, ale na základě dochovaného fragmentu můžeme říci, že máme co dočinění se zbrojí, která dosahuje po stehna a která má krátké rukávy. Pravděpodobně nemá rozparek a je možné, že je přepásána. Datování do počátku 11. století by historicky odpovídalo období, kdy se vlády v Anglii zmocnili Dánové, a výjev v pravé části fragmentu (mužská hlava a vlk) by mohl nasvědčovat o skandinávském vlivu.
Výjev ze Staroanglického hexateuchu.
Výjev ze Staroanglického hexateuchu Ælfrika z Eynshamu. Rukopis Cotton MS Claudius B.iv; 24v. Datováno do 2. čtvrtiny 11. století.
Tento výjev byl opět vytvořen v době, kdy Anglii vládli Dánové, což se v tomto vyobrazení mohlo projevit. Kroužková zbroj dosahuje po kolena a má krátké rukávy, má přední rozparek a není přepásána.
Výjevy na výšivce z Bayeux.
Výjevy na výšivce z Bayeux.
Výjevy na výšivce z Bayeux.
Výjevy na výšivce z Bayeux. Cca rok 1077.
Ačkoli tato výšivka pochází z normanského vévodství, určitým způsobem odráží stav vyzbrojení anglo-normanské oblasti, která mohla Skandinávii značně ovlivňovat. Můžeme si povšimnout, že zbroje anglosaských huskarlů a normanských bojovníků se příliš neliší – dosahují po kolena a mají rukávy po lokty. Někteří bojovníci mají také kroužkovou ochranu nohou a část zbrojí má oblast hrudi vyztuženou speciálním čtvercem, čímž dochází k vrstvení kroužkového pletiva. Spatřujeme také kroužkovou ochranu hlavy a krku kapucí. Zbroje mají přední/zadní rozparky a pravděpodobně jsou olemované kůží. Na druhém obrázku stojí za povšimnutí spodní lem výšivky, kde lze spatřit stahování zbroje z padlého válečníka. Za zmínku rovněž stojí, že u 60 % ozbrojených mužů je pochva meče schována pod kroužkovou zbrojí, aby nedošlo k jejímu poškození.
Výjev z tapisérie z Baldisholu.
Výjev jezdce na tapiserii z baldisholského kostela, Norsko. Datováno do 12. století.
Toto vyobrazení zaznamenává podobu kroužkové zbroje v povikinském období a naznačuje trendy, které se objevily po 11. století. Kroužková zbroj se prodloužila pod úroveň kolen, rukávy se prodloužily k zápěstí. Zbroj má zjevně přední a zadní rozparek, přepásání kvůli štítu nevidíme, hlava a krk jsou chráněny kapucí.


IV. Závěr
    Ačkoli nemáme dostatek archeologických podkladů pro obsáhnutí všech typů zbrojí doby vikinské, jsme schopni zaznamenat dlouhou tradici kroužkových pletiv, která trvala od doby římské po skandinávský středověk, kdy začaly být nahrazovány dokonalejšími zbrojemi. Tato tradice byla tak silná, že i skaldové byli obeznámeni s výrobou brní, což svědčí jak o domácí výrobě, tak o zahraničním importu zbrojí. Pro zajímavost mohu uvést, že v období skandinávského středověku se výrobci brní označovali brynju-meistari („mistr brníř“).
    Kroužková zbroj byla typickým vybavením skandinávských družin, zatímco leiðangr („branná hotovost“) byl vyzbrojen krzny a mnohdy žádnou formou ochrany. Vzhledem k tomu, že mezi nejpopulárnější staroseverské zbraně patřilo kopí a sekera, musela být úroveň zmrzačení a úmrtnosti vysoká i přes nošení kvalitních zbrojí. Záleželo zejména na tloušťce podkladu, který byl často zanedbatelný, poněvadž chybí v ikonografickém materiálu i písemných pramenech.
    Až na výjimky můžeme říci, do počátku 11. století se v oblasti Skandinávie a kolonizovaných území (Anglie) užívaly zbroje kratší, v délce do 70 cm, a s krátkým rukávem. Zároveň chyběly kroužkové komponenty, jako ochrana krku či nohou. V průběhu 11. století zaznamenáváme prodlužování zbrojí, které bylo způsobeno přejímáním kontinentálních zvyklostí a které vyvrcholilo používáním kroužkových kompletů.
    Lamelová zbroj je, dle mého soudu, ojedinělým nálezem. Zbroje tohoto typu tvořily ve staroseverské zbrojní tradici pozoruhodnou, byť nezanedbatelnou menšinu. Přesto nedoporučuji tento typ replikovat a pokládat za doložený, ať v kovové či kožené formě. Místo toho nabádám k lepšímu a masovějšímu replikování textilních a kožených zbrojí.